Oplysninger om Ellen Cathrina OLESDATTER KOLBERG

K.B. Vor Frelser Kirke i København. 1732-1762 Opslag 7
Ellen Cathrina Olesdatter Kolberg, født 17.okt.1732 i Christianshavn, død 1.sep.1817 i Sønderho Fanø. Stilling: Exam. Jordemoder.(*39) »Derefter træffer vi ikke paa nogen Jordemoder i Sønderho førend i 1771, da Ellen Cathrine Kolberg, gift med Skrædder Christen Sørensen Viborg, tager Bopæl der. Ægteparret har tidligere boet i Nordby og var der allerede i 1760, i hvilket Aar Viborg syr adskillige Klæder til Pastor Hans Friis for i alt 10 Daler, hvilket Beløb findes anført i Præstens Regnskabsbog som udbetalt ham.
 
Hun angives at være eksamineret Jordemoder. Hun har formodentlig taget Undervisning i Jordemodergerningen, kort før hun flyttede til Sønderho; thi der findes intet om, at hun har praktiseret i Nordby, hvor der paa samme Tidspunkt fandtes en Jordemoder. I Sønderho virkede hun til 1795, da Sygdom tvang hende til at holde op. Hun levede i de sidste af sine Leveaar under meget trange Kaar. I 1803 faar hun bevilget en Pension af Fattigkassen paa 20 Rdl. Aarlig, og i 1805 faar hun en ekstra Understøttelse ”i hendes Sygdom" af 2 Rdl. Hun døde den 1. September 1817, 85 Aar, og betegnes da "som et af vore første Klasses Almisselemmer" i Fattigprotokollen. Præsten har i Kirkebogen vedføjet hendes Dødsdag følgende:
 
"4. September begravedes paa Sønderho Ellen Cathrina Olesdatter Kolberg, afdøde Skrædder Christen Sørensens Enke.
Hun var afdøde Ole Steenersen Kolbergs og afdøde Hustru Anne Cathrine Jensdatters Datter, og er født paa Christianshavn i Hovedstaden Kjøbenhavn Aar 1732 den 17. Oktober.
Jordemoder her i Sognet i 46 Aar ved 990 Børn, deraf 15 Gange Tvillinger og 1 Gang Trillinger. Af dette Antal har hun været i Nordby og taget mod 76 Børn. Sygdom og Alderdoms Skrøbelighed undergiven med stærk Brystsvaghed og af anden indvortes tilfælde i 3 Aar døde hun den 1. September, gammel 85 Aar".
 
Hun har dog trods sin høje Alder og Svaghed maattet praktisere i de sidste af sine Leveaar, da Jordemoderen, der afløste hende i 1795, døde i 1815, thi da der i 1795 søges en ny Jordemoder til Sognet har Pastor Schou i sin Ansøgning derom den 4. December bl. a. skrevet, at "Jordemoder Ellen Cathrina Olesdatter, nu en gammel Kone paa næsten 84 Aar, har, da selve Jordemoderen døde, i hendes yderligere Svaghed og langt over hendes Kræfter hjulpet Barselkoner her". "
 
"Ellen Cathrina blev Stammoder til Slægten Meinertz på Fanø, idet en Søn fik Navnet Thomas Meinertz Christensen. Han var opkaldt efter Toldvisitør Thomas Meinertz i Sønderho, men bortkastede Navnet Christensen."
 
N-M. Kromann, "Fanøs historie l" side 395 - 396.
,
111
ELLEN CATHRINA KOLBERG og CHRESTEN SØRENSEN VIBORG
 
Hun er født på Christianshavn d.17. oktober 1732 som datter af
Ole Steenersen Kolberg og Anne Cathrine Jensdatter. Vi ved ikke
meget om hendes liv inden hun dukker op i Nordby omkring 1760.
 
Det ser ud til, at hun var i Sønderho allerede i 1758, hvor der er no-
teret i kirkebogen, at en her anfarende kaptajn Niels Kellinghuusen
fra Visby på Gotland skulle være udlagt til barnefader, og at hun i
den anledning har været til skrifte. Barnet har antagelig været død-
født, siden det ikke omtales.
 
1749-1791 Sønderho kirkebog opslag 61
Sin uddannelse må hun have fået på fødselsstiftelsen i Køben-
havn, der blev oprettet i 1759, idet hun betegnes som eksamineret
jordemoder.
Chresten Sørensen Viborg er født i 1737, hvor vides ikke. Han
virker som skrædder i Nordby. I året 1760 syr han klæder til pastor
Hans Friis for ialt 10 daler. Dette beløb er anført i præstens regn-
skabsbog som udbetalt til skrædderen.
Den 27.10.1761 gifter de to sig i Nordby, og deres første barn,
sønnen Ole Steener Christensen blev født her d.ll.4.1762. Det næste
barn, Thomas Meinertz Christensen fødtes d.16.8.1764 i Sønderho, så
på det tidspunkt må de have bosat sig her.
Ellen Cathrine fødte 5 børn, hvoraf kun Ole og Thomas blev voks-
ne. En søn Niels blev 17 år gammel, de to sidste, en dreng og en
pige døde få uger gamle.
I 1771 ansættes Ellen Cathrine som jordemoder i Sønderho og som
sådan virkede hun til 1795, hvor hun holdt op på grund af sygdom.
Efter hende ansatte s Anna Cathrine Sørensdatter, men hun var svage-
lig og ofte syg gennem de 20 år, hun virkede, I alle disse år måtte
Ellen Cathrine ofte ud og hjælpe barselkonerne.
I 1790 købte de ejendommen ~tr. llle, gl. 37/107. Chresten dør i
1794, men Ellen Cathrine beholder huset til 1811, hvor hun pa grund
af skrøbelighed lader Thomas som lavværge ordne salget af det. Søn-
nen Ole Steener køber huset for 120 rd.
Ole Steener var bådfører om sommeren og skrædder om vinteren.
Hans kone hed Johanne Svendsdatter, var født i 1763 og døde i 1819.
Hun fødte 9 børn, og kun en datter Mette, f.1795 overlevede spæd-
børnealderen. Mette forblev ugift og gik under navnet "Trines Met".
Hun.ernærede sig ved lidt syning 6g som kagekone. Hendes specialitet
var "Høvringer Kovringen" = tvebakker fra Højer. De var anbragt i en
tønde med låg, der stod for bordenden i hendes lille lavloftede
stue, og tønden var ikke højere, end at den kunne bruges som sid-
deplads, når de par stole, der var i stuen ikke slog til •. Hendes
anden speeiaIvare var "Hamborgerkringler", små glinsende k~ingler,
hårde som sten og bestrøet med kommen. De kostede 2 øre stykket og
var trukket på snore, der gik fra bjælke til bjælke under loftet.
Begge dele syntes børnene, der var hendes kunder, var rene delika-
tesser.
"Trines Met" boede i sine forældres tidligere hus til hun døde
86 år gammel i 1881. I 1911-12 rev bager Ingsted det gamle hus ned
og byggede hus og bageri på grunden. Det brændte i 1930, og i dag
er her parkeringsplads til banken.
Om jordemodervæsenet skriver N.M.Kromann i Fanøs Historie bd.l.
side 392 - 397 i uddrag.
»Jordemødrenes økonomiske stilling var i tidligere tider ringe. Var
familien talrig, kneb det ofte med udkommet, selvom manden bidrog sit
til familiens underhold. I næsten hvert amtsrådsmøde i tiden 1843 -
1888 har jeg fundet behandlet andragender fra jordemødre om hjælp til
et eller andet: brændsel, fødevarer, en ny brønd, en ny kakkelovn, nye
instrumenter og meget andet, alt sammen det rene tiggeri for at få et
tåleligt udkomme. Således har det været fra langt tilbage i tiden. En
stænderdeputeret fra Ribe talte engang jordemødrenes sag i Viborg stæn-
derforsamling, idet han foreslog, at der skulle gives dem vinterfoder
til l ko. I reglementet stod kun, at en jordemoder skal have 4-5 fag
bondehus og græsning til en ko, men vinterfoder omtales ikke. Det må
være sådan, at en eksamineret og duelig jordemoder bør have det såle-
des, at hun ikke i den kolde årstid skal nødsages til at forlade sit
lille hus for at gå med tiggerkanden fra by til by for at bede om lidt
mælk. Alligevel blev sagen henlagt.
Først da Fødselsstiftelsen i København oprettedes i 1759, blev der
tale om en egentlig uddannelse af jordemødrene. Det var på det stren-
geste forbudt dem at befatte sig med behandling af syge, men alligevel
hører vi ofte, at de påtog sig at årelade, give klyster, sammensy sår
og rifter, behandle for fnat og meget andet. Desuden påtog de sig at
klæde lig, sy ligtøj og lægge lig~t i kiste. Fanøkvinder, der bar na-
tionaldragten, bar som brud et hovedsmykke, kaldet "Boer". Anbringel-
sen af dette og påklædningen tog flere timer og også det var jordemo-
derens arbejde .1\
 
Efter 1795 virkede hun som sagt kun lejlighedsvis som jordemoder og
det har knebet for hende at klare sig. Det er på en eller anden måde
kommet fattigkommissionen for øre. Den bestod af præsten og nogle med-
hjælpere og holdt møder i skolehuset. På sognefolkenes foranledning
skriver de op, hvem der trænger til hjælp i form af korn eller penge.
Hvert år vælges på omgang 12 mænd, der skal foretage denne kornligning.
 
Udklip fra Fattigprotokollen 1803.
 
Derefter blev ved Kirkens Begæring den paa følgende l7d~Januari udvalgt
de 12 mænd som skulle efter Touren Ligne Kornet, hvilke ere
følgende:
 
Mads Hansen Ibsen,
Hans Madsen Ibsen, m.fl.
Efter at Ligningen er færdig, indleveres l Liste for hver Almisselem
til Sognepræsten eller Sognefogeden, for nærmere at blive foranstaltet,
Indkrævet og Afleveret.

Siderne er lavet den 9-apr-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018